Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A REGISTRAČNÍ PODMÍNKY

Obchodní a registrační podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.latkymoda.cz:

Provozovatel e-shopu (dále jen "prodávající"):

Marie Francová

sídlo: Libušina 1298, Roudnice nad Labem, 413 01

IČ: 01897462

DIČ: CZ7155302693

email: latkymoda@gmail.com

Tyto obchodní a registrační podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé  na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky ze strany nakupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je pro obě strany závazná. Pokud některá ze stran nemůže naplnit podmínky smlouvy, vyrozumí o této skutečnosti protistranu prostřednictvím emailu.

Objednané zboží je na základě objednávky spotřebiteli odesláno na zadanou adresu.

Dle směrnic EU může zákazník odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů; platbu musí obchodník vrátit včetně dopravy do 30 dnů.

Obchodní a registrační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek datujeme včetně specifikace změn na posledním řádku této stránky.

 


UŽIVATELSKÝ ÚČET (REGISTRACE)

Nakupujícímu je umožněno provádět objednání zboží na základě registrace na www.latkymoda.cz, ale i bez registrace.

Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je registrovaný kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající zachovává o veškerých informacích kupujícího mlčenlivost.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Dále lze uživatelský účet zrušit na přání majitele účtu.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka automaticky potvrzována na email nakupujícího uvedený při registraci.

Pro objednání zboží vhazuje nakupující požadované položky v odpovídajícím množství do nákupního košíku, který obsahuje název objednávaného zboží, cenu za jednotku zboží, celkovou cenu zboží (množství x jednotková cena), náklady na doručení zboží.

Nákupní jednotkou je 1 metr v případě metráže látek; u ostatního zboží 1 kus, není-li uvedená u ceny jiná jednotka. Lze zakoupit množství menší než 1 m uvedením hodnoty v desetinných číslech (maximálně jedno desetinné číslo; u kusů jsou desetinná čísla zaokrouhlujte na čísla celá).

Údaje uvedené nakupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou při registraci. Potvrzení je odesíláno automaticky a další emailová korespondence následuje pouze v případě nesrovnalostí v objednávce. V případě prodlevy je pravděpodobné, že byl systém přetížen a automatické potvzrení doručí na váš email s časovou prodlevou. Pokud není potvrzení doručeno vůbec, pak zřejmě neproběhla objednávka korektně. Pište prosím na latkymoda@gmail.com.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). O takové skutečnosti je kupující vyrozuměn ve lhůtě 48 hodin prodávajícím.


 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

převod na účet:

670100-2210790839/6210 mBank

2400505728/2010 Fio banka

2100815476/8330 Fio banka (Slovensko)

 

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad - fakturu. Faktura je doručena současně se zbožím. U kurzů a klubů rozesíláme faktury na emailové adresy.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NÁHRADA ŠKODY

Kupující má podle občanského zákoníku č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu, nebylo-li zboží použito či nebyl porušen jeho originální obal. Toto právo nemá kupující v případě dodávky látek, neboť ty jsou řezány na míru zadanou zákazníkem, tj. zboží je upravováno dle specifikace zákazníka (viz platné znění občanského zákoníku paragraf 53, odstavec 7, bod C - DIKCE KONZULTOVÁNA S ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCÍ).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (modalatky@gmail.com) . 

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do   3    pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 

Ve lhůtě tří dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Veškeré zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou nakupujícím v objednávce doporučeně.

V případě, že je způsob dopravy smluven individuálně na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

ZPŮSOBY DOPRAVY

Veškeré zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Cena poštovného je pro všechny zásilky na území ČR jednotná: 120 Kč (pro platbu předem), 165 Kč při platbě na dobírku.

Cena poštovného do zahraničí: 14 EUR (doporučené psaní nebo cenný balík; cena zahrnuje pojištění zásilky)


ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na výměnou věci. není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


 

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM KE ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Telefonní číslo není nutné zadávat, ale pro rychlejší komunikaci v případě nejasností doporučujeme telefonní číslo v objednávce uvést.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobním informací ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 


KONTAKT

latkymoda@gmail.com

Korespondence je vyřizována obvykle do 48 hodin, v pracovní dny. Pokud neobdržíte odpověď, je pravděpodobné, že Vaše zpráva nebyla doručena. I to se bohužel stává. Neváhejte napsat opakovaně a předem se omlouváme za komplikace.

provozovatel:

Marie Francová

Libušina 1298, Roudnice nad Labem, 413 01

IČ:01897462

DIČ: CZ7155302693